جستجوهای پرطرفدار

مقررات مربوط به استفاده از میلگرد بستر

مقررات مربوط به استفاده از میلگرد بستر در ساختمان سازی در آیین نامه های مربوط به ساختمان سازی ذکر شده اند. در ایران، آیین نامه 2800 زلزله، مقررات اصلی مربوط به استفاده از میلگرد بستر را تعیین کرده است. بر اساس آیین نامه 2800، استفاده از میلگرد بستر در دیوارهای غیر سازه ای که در معرض بارهای لرزه ای و باد قرار دارند، الزامی است. این دیوارها شامل دیوارهای داخلی، دیوارهای جداکننده، دیوارهای پیرامونی و دیوارهای زیرزمینی می شوند. همچنین، استفاده از میلگرد بستر در دیوارهای سازه ای که در معرض بارهای لرزه ای و باد قرار دارند، توصیه می شود. مقررات مربوط به استفاده از میلگرد بستر در آیین نامه 2800 به شرح زیر است: * **قطر میلگرد بستر:** قطر میلگرد بستر باید حداقل 4 میلی متر باشد. * **سطح مقطع میلگرد بستر:** سطح مقطع میلگرد بستر باید حداقل 0.0003 سطح مقطع موثر دیوار باشد. * **فاصله میلگرد بستر:** فاصله میلگرد بستر در جهت عرض دیوار باید حداقل 5.5 سانتی متر و در جهت ارتفاع دیوار باید حداقل 40 سانتی متر باشد. * **نحوه اجرای میلگرد بستر:** میلگرد بستر باید قبل از بتن ریزی در دیوار قرار داده شود. علاوه بر آیین نامه 2800، مقررات دیگری نیز در مورد استفاده از میلگرد بستر وجود دارند. این مقررات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. در اینجا خلاصه ای از مقررات مربوط به استفاده از میلگرد بستر در ساختمان سازی آورده شده است: * **استفاده از میلگرد بستر در دیوارهای غیر سازه ای که در معرض بارهای لرزه ای و باد قرار دارند، الزامی است.** * **استفاده از میلگرد بستر در دیوارهای سازه ای که در معرض بارهای لرزه ای و باد قرار دارند، توصیه می شود.** * **قطر میلگرد بستر باید حداقل 4 میلی متر باشد.** * **سطح مقطع میلگرد بستر باید حداقل 0.0003 سطح مقطع موثر دیوار باشد.** * **فاصله میلگرد بستر در جهت عرض دیوار باید حداقل 5.5 سانتی متر و در جهت ارتفاع دیوار باید حداقل 40 سانتی متر باشد.** * **میلگرد بستر باید قبل از بتن ریزی در دیوار قرار داده شود.**

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر