جستجوهای پرطرفدار

دیوار های خارجی در زلزله

دیوارهاي بیرونی حساس به جابجایی و شتاب محسوب میشوند. دیوارهاي خارجی ساخته شده از بلوك درصورتی که از بالا و پایین به کف طبقات متصل شوند تحت اثر بارگذاري ناشی از تغییر شکل هاي سرویس و بارگذاري داخل صفحه ناشی از زلزله قرار می گیرند این مسئله در این دیوارها با توجه به اتصال نماي خارجی به آن ها و انتقال بار آن به دیوار حساس تر بوده و براثر تغییرشکل هاي به وجود آمده در سازه، ممکن است دیوار دچار ترك خوردگی برشی، تابخوردگی و شکست شود و نماي قرار گرفته بر روي آن ممکن است از دیوار جدا گردد. این دیوارها را می توان با ایجاد درز پیوسته بین آن ها و سازه محیطی محافظت کرد. براي این دیوارها باید اتصالاتی در نظر گرفت که قابلیت حرکت داخل صفحه و گیرداري خارج از صفحه را به دیوار بدهند ( بند 4-5-3 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800). بنابراین دیوارهاي بیرونی ساخته شده از بلوك باید در جهت بیرون از صفحه مقید شده و در جهت داخلی صفحه داراي اتصال آزاد باشند. این امر می تواند توسط نبشی هاي فولادي و یا بست هاي ویژه ارائه شده در این دستورالعمل متصل به دال سازه اي در تراز سقف و نبشی یا بست هاي متصل به ستون ها یا وال پست ها در دو انتهاي دیوار انجام گردد. نبشیهاي فولادي می توانند منقطع باشند که باید براي نیروي خارج از صفحه طراحی شوند. در صورت استفاده از بست هاي ارائه شده در این دستورالعمل باید حداکثر فواصل آن ها در اتصال به ستون و سقف طبق جداول ارائه شده در فصل 2 باشد. یکی از موارد برای استحکام دیوار در برابر زلزله وجود دارد استفاده از میلگرد بستر است .برای استعلام قیمت میلگرد بستر می توانید تمام قیمت ها را در سایت برسی کنید

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر