جستجوهای پرطرفدار

بارها و اثرات ناشی از زلزله

دیوارهاي غیر سازه اي علاوه بر اینکه به نیروهاي اینرسی ناشی از شتاب وارده حساس می باشند، حساس به جابجاییهاي نسبی نیز می باشند؛ بنابراین. این دیوارها علاوه بر اینکه باید تحت اثر وارد آمدن نیروهاي اینرسی ناشی از شتاب وارده پایدار بمانند، باید براي تغییرشکل هاي ناشی از جابجایی نسبی جانبی طبقات در زلزله نیز کنترل شوند. نیاز به ارزیابی لرزه اي دیوارها و نماي متصل به آن بسته به داخلی یا خارجی بودن دیوار و انواع مختلف نما متصل به آن ارائه شده است. لازم به ذکر است ترازهاي لرزه خیزي کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مورداستفاده در جدول مطابق تقسیم بندي آیین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) می باشد. درصورتی که دیوار نیاز به ارزیابی لرزهاي داشته باشد باید خود و اتصالاتش براي نیروهاي محاسبه شده در بند 1-7-1-1 و جابجایی نسبی محاسبه شده در بند 1-7-1-2 کنترل شود. قیمت میلگرد بستر با پایین ترین قیمت

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر