جستجوهای پرطرفدار

ابعاد هندسی میلگرد بستر در دیوار

ابعاد هندسی میلگرد بستر در دیوار : _طول آزاد دیوار خارجی در پلان نباید از ۴ متر و ارتفاع آزاد آن نباید از ۳/۵ متر بیشتر در نظر گرفته شود در دیوار هایی با طول بیشتر از ۴ متر باید از عضو قائم یا مقطع فولادی یا بتنی به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار (وادار) و در دیوار هایی با ارتفاع بیش از ۳/۵متر بعد با استفاده از عضو افقی با مقطع فولادی یا بتنی (تیرک) ارتفاع آزاد را کاهش داد. دیوار ها باید برای بارهای اینرسی ایجاد شده در آنها درج جهت داخل صفحه و در جهت عمود بر صفحه طراحی شوند درجهت داخل صفحه دیوار تحت تاثیر برش و خمش و در جهت عمود بر صفحه تحت تاثیر نیروی محوری ناشی از وزن دیوار و برش و خمش خارج از صفحه عمودی و افقی قرار می گیرد. روش طراحی این دیوارها (در راهنمای طراحی سازه ای و جزییات اجرایی دیوار های غیر سازه ای -ضابطه شماره ۸۱۹ مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی)ارائه شده است شرایط مرزی تحت نیروهای عمود بر صفحه باید به صورت مفصلی قرار گرفته باشد. تبصره ۱:دیوار های خارجی که تمام ارتفاع که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی دهند (دیوار کوتاه)،مخصوص در ساختمان های بتنی،همواره باید از قاب سازه ای جدا شوند زیرا در غیر این حالت می تواند باعث به وجود امدن ستون کوتاه در سازه شود. دیوار های پانلی: _دیوارهای پانلی کارخانه‌ای که به صورت نوارهای قائم در طول دیوار نصب می شود مجاز به استفاده در ساختمان ها به عنوان دیوار خارجی میباشند در این حالت دیوار به صورت یک دال یک طرفه عمل می کند دیوار یا المان مشابه در جهت خارج از صفحه ،در تراز سقف و کف مهار شود در این حالت باید اتصال پانل دیوار در تراز سقف و کف مهار شود . در این حالت باید اتصال پانل دیوار در تراز سقفی یا نبشی به صورت کشویی و دیوار اجازه جا به جایی داخل صفحه را داشته باشد در این نوع دیوار ها نیازی به اجرای وادار نمی باشد. در صورتی که ارتفاع دیوار به اندازه‌ای باشد که پانل،قابلیت تحمل بار خمشی وارد بر آن را نداشته باشد باید از تیرک در تراز میانی و وادار انتهایی استفاده نمود. تیرک مورد استفاده به وال پست وصل می شود و باید از وصل شدن آن به ستون ها خود داری شود. استفاده از دیوارهای پانلی در بیمارستانها اکیداً توصیه می شود. دیوار های بلوکی : _در دیوارهای بلوکی،دیوار مشابه یک پوسته یا دال طراحی می شود. این حالت جداسازی در جهت داخل صفحه مهار در جهت خارج صفحه می‌تواند توسط نبشی های فولادی و یا بست های U شکل متصل به دال سازه ای در تراز سقف نبشی یا بست های U شکل متصل به ستون در دو انتهای (طرفین) دیوار و وادار های میانی انجام گردد. نبشی های فولادی می توانند منقطع یا پیوسته باشند که باید برای نیروی خارج از صفحه ، طراحی شوند.

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر