جستجوهای پرطرفدار

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار قسمت2

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار قسمت2 _اعضا و اتصالات قاب محیطی یک میانقاب باید برای اثرات اندرکنش قاب و میانقاب کفایت داشته باشد این اثرات شامل نیروهای منتقل شده از میان قاب به تیر ،ستون و اتصال های قاب می باشد. صورتی که هر یک از شرایط این باند برای قاب دارای دیوار برآورده نشود، دیوار آن را نمی‌توان به عنوان میانقاب در نظر گرفت و باید به صورت جدا شده از قابل اجرا شود . دیوار موجود در دهانه مهاربندی باید به گونه‌ای باشد که مهاربند بتواند آزادانه عمل نماید در چنین دهانه هایی نمی توان اثر میانقابی دیوار را در نظر گرفت و باید آنها را به صورت جدا شده از قاب اجرا نمود. شرایط دیوار برای بروز عملکرد میانقابی : تنها دیوارهایی می‌توانند به عنوان میانقاب در نظر گرفته شوند که دارای همه شرایط زیر باشند (شرایط مربوط به اجرا در نقشه های اجرایی ذکر شوند ): ۱_دارای مقاومت عمود بر صفحه کافی باشند ۲_برای دیوارهای ساخته شده از واحدهای بنایی ،دیوار چینی باید به صورت هشت گیر انجام شده باشد به گونه‌ای که هر آجر بالایی حداقل ۲۵% آجر پایینی را پوشش داده باشد ضمن اینکه درز های قاعده آن نیز مانند درز های افقی باید دارای ملات ماسه سیمان باشند. ۳_درزی بین دیوار و اعضای قاب وجود نداشته باشد و دیوار به طور کامل در تماس با تیر و ستون باشد در صورت وجود درز بین دیوار و تیر فوقانی می‌توان آن را با ملات انبساط پذیر پر کرد بر خلاف روش مرسوم اجرای دیوار، برای از بین بردن اثر درز فوقانی نمی‌توان از اجرا آجرهایی که در رج آخر به صورت مایل چیده شده‌اند استفاده کرد ، مگر اینکه تمام فضای خالی باقی مانده ، به خصوص فضای خالی بین آجر مورب و کنج قاب با بتن یا مساله ای که مقاومت فشاری آن مساوی یا بیشتر از آجر است پر شود ۴_دیوار باید کاملاً شاقول اجرا شده و فاقد شکم دادگی یا کج شدگی باشد. ۵_ساختمان دارای دیافراگم صلب باشد. ۶_دفاع دیوار نباید از ۴ متر و طول آن از ۶ متر بیشتر باشد. ۷_تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی طرح قاب میان بر( با در نظرگیری اثر میان قاب ها در تحلیل) در ساختمان اهمیت با زیاد متوسط و کم نباید به ترتیب از ۰/۰۱۵,۰/۰۱,۰/۰۰۸ برابر ارتفاع طبقه بیشتر باشد شرایط اعضای قاب پیرامونی دیوار : علاوه بر خود دیوار، اعضای قاب پیرامونی دیوار نیز باید دارای شرایطی باشند تا بتوان از آن دیوار را به عنوان میانقاب درنظر گرفت ستون و تیر میانقاب در زلزله در ترکیب با سایر بارهای وارده به سازه باشند در این بررسی باید اثر نیروهای زلزله در هر دو جهت مقابل را در نظر گرفت قیمت میلگرد بستر -قیمت وال پست گالوانیزه

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر