جستجوهای پرطرفدار

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار : اتصالات قاب : اتصال تیر به ستون قاب باید قادر به تحمل نیروی برش Fu Sinθ در ترکیب با سایر بار های موجود در سازه باشد. تحلیل و محاسبه حاصل از عملکرد میانقابی دیوار: در تحلیل سازه ، هر میانقاب به صورت یک عضو قطری فشاری مدل می شود ستون‌های پیرامونی میانقاب حتی در قاب های دارای اتصال مفصلی تیر به ستون، جذب اعضای لرزه بر ساختمان محسوب می شود. کنترل مقاومت میانقاب: در طراحی سازه به روش ضرائب و مقاومت نیروی عضو قطری فشاری میانقاب که از تحلیل یا ترکیبات بار شامل زلزله به دست می آید نباید از مقاومت طراحی آن در برابر در نظر گرفته می شود. قطع میانقاب در ارتفاع ساختمان : در صورتی که در یک دهانه میانقاب در یکی از طبقات وجود نداشته باشد دیوارهای آن بهانه در طبقات بالا را نمی توان میان فرض کرد و باید آنها را از قاب پیرامونی جدا نمود ارزیابی مصالح بنایی در جهت بیرون از صفحه: همه میان قاب ها و اجزا و اتصالات آن باید دارای مقاومت کافی برای تحمل نیروهای خارج از صفحه دیوار باشد نیروی زلزله وارد به میان قاب در جهت عمود و بر عمود بر صفحه مشابه دیوارهای جدا شده محاسبه می گردد . اجزای اضافه شده به میانقاب(بر خلاف دیوار جدا شده )، باید کاملا به دیوار متصل بوده و فاصله ای بین آنها و دیوار وجود نداشته باشد میانقاب های دارای بازشو : میانقاب دارای بازشو باید تا حد امکان به صورت جدا شده از قاب اجرا شود تنها در مواردی که همه شرایط زیر فراهم باشد دیوار را می توان میانقاب فرض کرد: ۱_طول و ارتفاع بازشو به ترتیب از یک سوم طول و یک سوم ارتفاع کمتر باشد. ۲_فاصله افقی و قائم بازشو از تیر و ستون به ترتیب از ۲۰٪ طول و ۲۰٪ ارتفاع بیشتر باشد. ۳_باز شو دارای قاب فولادی که به چارچوب پنجره متصل می شود باشد. در این حالت لازم است سختی و مقاومت طراحی میانقاب به مقدار ۲۰ درصد کاهش یابد در صورتی که دیوار دارای دو یا چند بازشو باشد ،برای ابعاد بازشوی معادل ، اندازه کوچک ترین مستطیلی که همه باز شوها را در بر می گیرد در نظر گرفته می شود در دیوار های دارای بازشو نیز مانند سایر دیوار ها ،تامین مقاومت کافی در جهت خارج از صفحه الزامی است

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر