جستجوهای پرطرفدار

دیوار بنایی غیره سازه‌ای چیست؟

دیوار بنایی غیر سازه ای چیست؟: منظور از دیوار غیرسازهای، دیوارهای غیر باربر و جداکننده )جداگر( است که جهت فضابندی ساختمان از آنها استفاده میشود. ضوابط اجرایی این دیوارها باید به نحوی باشد تا در صورت وقوع زلزله، باعث افزایش آسیب پذیری ساختمان و ساکنین نشوند. این دیوار سهمی در تحمل بارهای قائم ندارد و باید با استفاده از عناصر کمکی مطابق با ضوابط زیر، بار جانبی ناشی از وزن خود را تحمل کند. مهمترین ضوابط خاص این دیوارها مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل میباشد: ۱ )دیوارهای جداگر منحصراً به منظور جداسازی فضاهای ساختمان به کار میروند. وزن این دیوارها یا به طور مستقیم به وسیله شالوده یا با واسطه کفه ها توسط دیوارهای باربر تحمل میشود. ۲ )برای اتصال اجزای غیرسازه ای به اجزای سازه ای طرحهای مناسبی باید تهیه گردد که صدمات وارده به اجزای غیرسازه ای در اثر تغییر شکل اجزای سازهای حداقل باشد. ۳ )حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیرسازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 5/3 متر میباشد. در صورت عبور از این حد باید با استفاده از مهارهای مناسب، پایداری بیشتری برای دیوار تأمین گردد. ۴ )لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک تیغه و یا یک دیوار عمود بر آن یکی از اجزای سازه و یا عنصر قائم )همانند یک ستونک( که به همین منظور از فوالد )ناودانی نمره ۶ یا نیمرخ فوالدی معادل آن( بتن آرمه و یا چوب ساخته شده است با اتصال کافی تکیه داشته باشد. چنانچه طول تیغه پشتبند کمتر از 5/1 متر باشد لبه آن میتواند آزاد باشد. ۵ )درصورتیکه دیوار سازهای و تیغه متکی به آن به طور همزمان و یا به صورت الریز و یا به صورت هشتگیر چیده شوند، اتصال تیغه به دیوار کافی تلقی میگردد ولی چنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون اتصال به آن ساخته شود باید در محل تقاطع به روش مناسبی به دیوار متصل و محکم گردد. در غیر این صورت لبه کناری تیغه آزاد تلقی شده و باید عنصر قائم در این لبه تعبیه گردد. دو تیغه عمود بر هم باید با یکدیگر قفل و بست شوند. هشتگیر را میتوان منحصراً برای اتصال دیوارهای غیرسازه ای بکار گرفت. مشروط بر آنکه درزهای بالا و پایین آجرچینی بعدی در محل هشتگیر کاملا با مالت پر شود. برای درگیر کردن دیوار غیر سازهای به دیوار سازهای میتوان از میله های مهاری استفاده کرد. ۶ )تیغه هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملا به زیر پوشش سقف مهار شوند؛ یعنی رج آخر دیوار با فشار و مالت کافی یا روشهای مناسب دیگر در زیر سقف مهار شوند. قیمت میلگرد بستر قیمت وال پست

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر