جستجوهای پرطرفدار

میلگرد بستر پیوست ششم

میلگرد بستر پیوست ششم: _♦️برای میلگرد بستر از میلگرد ۴ میل آبکاری شده استفاده کنید با افزایش ارتفاع در طبقات بالا و افزایش دریفت می توان از میلگرد ۶ میل هم استفاده کرد مقاطع وادار ها هم به همان نسبت در طبقات بالا افزایش مقطعی پیدا می کنند. ♦️دیوار کمتر از دو و نیم متر الزام به اجرای ساب فریم نیست. ♦️ در دیوارهای با پنجره قدی یا دیوارهای بالای سه و نیم متر که تیرک افقی دارند می‌توان فریم رو با وادار های میانی اجرا کرد (توصیه اجرایی) ♦️ وال پست های زیر تیر می بایست به فاصله حداقل دو برابر ارتفاع تیر از بر تکیه گاهی اجرا شوند (عدم اجرا در ناحیه محافظت شده که انتظار تشکیل مفصل پلاستیک رو داریم و نباید تقویت مقطع داشته باشیم) این مقدار طبق پیوست حداقل حداکثر یک متر می باشد حتی وادار عمودی هم می‌بایست با فاصله حداقل یک متری از ستون اجرا شوند همچنین در صورتی که دو رج آخر دیوار دارای میلگرد بستر باشد می توان از اجرای ناودانی ها صرف نظر کرد ♦️ در صورت مشارکت میانقاب ها در زلزله و در صورتی که به دیوار مهر شوند و بچسبند (تناوب در ضریب هشت دهم ضرب میشود به دلیل افزایش سختی دوره تناوب کم می‌شود نیروی زلزله زیاد می‌شود لذا ساز ۲۰% اوردیزاین طراحی میشود) در این صورت باید با تمهیداتی از جمله اجرای میلگرد بستر در هر رج مقاومت دیوار بالاتر رود ♦️ علت منقطع اجرا شدن وال پست ها عدم افزایش سختی ستون هست در سازه های بیمارستانی هم که وال پست یکپارچه اجرا می شود می بایست سختی اضافه شده به ستون چک شود ♦️ طبق پیوست در دیوارهای با ارتفاع کمتر از سه و نیم متر لزومی به اجرای وادار انتهایی در نزدیک ستون (ناودانیهای منقطع) باشد البته جداسازی دیوار با مصالح نرم از سازه و اجرای میلگرد بستر با اتصال مفصلی به گیره های پیچ شده به ستون جهت جلوگیری از حرکت خارج از صفحه دیوار کفایت میکنند

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر