جستجوهای پرطرفدار

اتصال به وال پست ها

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 4-3-1 آیین نامه طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻬﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺰء ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ﺷﮑﻞ اي را در ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎي اﯾﺠﺎدﺷﺪه درآن ﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر در اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ اﺛﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮآن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻧﻞ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي دﯾﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ در ﺑﺎﻻ) زﯾﺮ ﺳﻘﻒ (و دو ﻟﺒﻪ ﻗﺎﺋﻢ دو ﻃﺮف ﭘﺎﻧﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي زﯾﺮ) روي ﮐﻒ (ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﻮلﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر . ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮاي دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﺎﻧﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وال ﭘﺴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دالﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻠﻮﮐﯽﺑﻪ ﺻﻮرت دال دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 729 ﺷﻤﺎره ﺳﺎزﻣﺎن وﺑﻮدﺟﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻓﻮاﺻﻞ وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎ را می ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ خمشی ﭘﺎﻧﻞ تکیه ی دﯾﻮار ﺑﺎ ﻓﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺒﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر وارد ﺑﺮ دﯾﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .و در آخر برای خرید بهترین میلگرد بستر با مشاوره های ما در ارتباط باشید تا بهترین گزینه برای خرید میلگرد بستر را به شما پیشنهاد دهند پس بهترین قیمت میلگرد بستر را از ما بخواهید.

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر