جستجوهای پرطرفدار

طراحی میلگرد بستر

طراحی میلگرد بستر، یا بست براي مهار خمشی خارج از صفحه دیوار بنایی طراحی دیوارهاي بنائی براي تحمل خمش خارج از صفحه ناشی از بارهاي جانبی، همانند تمامی اعضاي سازه اي و غیر سازه اي، به هر دو عامل تقاضا و ظرفیت وابسته است. ازآنجاکه مقدار ظرفیت (مقاومت) یک دیوار بنایی ارتباط مستقیم با مقدار سختی آن دارد و سختی، عامل تعیین کننده الگوي توزیع بارهاي وارد بر دیوار است، تغییر در مقدار ظرفیت دیوار به تغییر در تقاضاي وارد به دیوار منجر خواهد شد. به این ترتیب، طراحی این دیوارها فرآیندي تکراريرا شامل می شود. این فرآیند و ساختار محاسباتی و کنترلی آن به طور کامل در آئین نامه Eurocode 6 – Part 1-1 و در نشریه 729 سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارائه شده است. علاوه بر این، تعیین مقاومت خمشی خارج از صفحه دیوارهاي بنایی مسلح و غیرمسلح در استاندارد ACI530-13 نیز بیان شده است. با توجه به وجود مبنا، تعاریف و روابط مشترك در هر سه مرجع عنوان شده، در ادامه روند دنبال شده توسط این آیین نامه ها معرفی می شود. قیمت میلگرد بستر -قسمت وال پست گالوانیزه

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر