جستجوهای پرطرفدار

اتصال به وال پست به دیوار و قلاب

مطابق بند 3-4-1 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، اجزاي غیر سازه اي و تکیه گاه هاي آن ها باید به گونه اي به سازه مهار شوند که بتوانند نیروهاي جزء غیر سازهاي را در جهت خارج از صفحه به سازه منتقل کنند و تغییر شکلهاي ایجادشده در آن ها را پذیرا باشند. راه جابه جایی بار ها در این اجزا باید داراي مقاومت باشد و محل اتصال به سازه ها قدرت تحمل اثر موضعی بارها را داشته باشد. به کارگیری از اتصالات جوشی یا پیچی و مانند آنها مجاز است ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهاي ثقلی استفاده شود. بر اساس این بند پانل هاي دیوار با توجه به بارهاي وارده و شرایط لبه هاي پانل در بالا (زیر سقف) و دو لبه قائم دو طرف پانل و شرایط مرزي زیر (روي کف) کنترل شوند و بر این اساس طول قابل مهار پانل محاسبه شود. اتصال وال پستهاي نگه دارنده دیوارها به قاب در دیوارهاي بلوکی که نیاز به وال پست دارند به منظور تأمین حرکت جانبی داخل صفحه دیوارها، مجموعه دیوار و وال پست هم زمان از آزادي در حرکت جانبی برخوردارند (وال پست ها به هیچ وجه نباید به نبشیهاي تعبیه شده در تیرها که تنها جهت جلوگیري از حرکت خارج از صفحه نصب شده اند جوش شوند). تبصره: در دیوارهاي واقع در خارج قاب وال پست هاي ابتدایی باید در برابر حرکت جانبی مقید شوند و به دیوار اجازه حرکت داده می شود. در این حالت جزییات اتصال دیوار به این وال پستها مانند اتصال به ستونها می باشد. قیمت وال پست گالوانیزه .قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر