جستجوهای پرطرفدار

مهار دیوارها در لبه هاي مجاور وال پست

* فواصل نبشی ها از یکدیگر در نقشه هاي اجرایی مشخص شده است. * نصب نبشی ها در دو ردیف به صورت قطعات روبروي هم یا قطعات با جانمایی مورب (زیگزاگ) مجاز است. * اتصال نبشی به لبه هاي وال پست ها با استفاده از اتصال جوشی با طول نبشی ها و بعد جوش حداقل صورت می گیرد. * بست هاي فلزي براي اتصال دیوار به وال پست ها که بافاصله پنجاه سانتی متر و کمتر در بلندی دیوار اجرا خواهند شد، باید داراي حداقل سطح مقطع 6/0 سانتی متر مربع باشند. اتصالات دیوار متشکل از بلوك باید به نحوي انجام گیرد که عملکرد موردنظر قطعه دیوار در پدیدههایی چون خیز تیرهاي زیر دیوار و سقف، جابجایی نسبی طبقات، عوامل وارد آورنده نیروي خارج از صفحه ازجمله باد، ضربه حین بهره برداري و زلزله تأمین شود. به واسطه مقاومت کششی به نسبت پایین بلوك هاي مصالح بنایی حساسیت در اجراي جزییات بالا بوده و ضروري است جزییات اجرایی اتصالات با دقت بالا اجرا گردد. در ادامه نمونه هایی از اتصالات که با توجه به جمیع جنبه هاي فوق الذکر می تواند تأمین کننده اهداف طرح اتصال باشد ارائه شده است. قیمت میلگرد بستر و وال پست گالوانیزه در سایت ام پی اچ

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر