جستجوهای پرطرفدار

تیغه ها (دیوارهاي داخلی) در زلزله

تیغه ها (دیوارهاي داخلی)، نیز حساس به جابجایی و شتاب محسوب میشوند. تیغه هاي ساخته شده از بلوك درصورتی که از بالا و پایین به کف طبقات متصل شوند و تحت اثر بارگذاري ناشی از تغییرشکل هاي سرویس و بارگذاري داخل صفحه ناشی از زلزله قرار می گیرند و براثر تغییرشکل هاي به وجود آمده در سازه، ممکن است دچار ترك خوردگی برشی، تابخوردگی و شکست شوند و سطح اندودکاري روي آن ها ممکن است ترك خورده یا از دیوار جدا گردد. این تیغه ها تحت اثر بارگذاري خارج از صفحه ممکن است دچار ترك خوردگی خمشی، خرابی در محل اتصال دیوار به سازه و فروپاشی شوند. در حالاتی که از پارتیشن ها به عنوان مهار جانبی براي لوله کشی، اتاقک هاي الکتریکی، قفسه ها یا دیگر اعضاي غیرسازه اي استفاده می شود، خرابی پارتیشن ممکن است باعث آسیب دیدگی این اعضا شود. بنابراین پارتیشن هاي داخلی نیز باید مانند دیوارهاي خارجی از سقف و ستون ها جداسازي شوند که فاصله جداسازي از سقف برابر با حداکثر خیز درازمدت تیر و 2 سانتی متر بوده و فاصله جداسازي از ستونها به اندازه حداقل 01/0 ارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر جابجایی نسبی طبقه بر اساس تحلیل سازه طبق استاندارد 2800 می باشد. الف-با توجه به اینکه دیوارهاي داخلی باید در جهت خارج از صفحه مقید شده و در جهت درون صفحه داراي اتصال آزاد باشند، این امر می تواند توسط نبشی هاي فولادي متصل به دال سازه اي در تراز سقف و نبشی متصل به ستون ها یا وال پست ها در دو انتهاي دیوار انجام شود. نبشیهاي فولادي می توانند منقطع باشند. نبشی هاي فولادي باید براي نیروي خارج از صفحه طراحی شوند. حداکثر فاصله آزاد بین نبشی ها بر اساس جداول ارائه شده در فصل دوم می باشد. ‌ب- درصورتی که از پارتیشن به عنوان مهار جانبی دیگر اعضاي غیر سازه اي استفاده می گردد، پارتیشن و مهارهاي لازم باید براي بار وارده کنترل شوند. ‌ج- توجه شود که پارتیشن هایی که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمیدهند (دیوار کوتاه) الزاماً باید از قاب سازه اي جدا شوند، زیرا در غیر این صورت باعث تشکیل "ستون کوتاه " در سازه شده و باعث خرابی آن میگردد. قیمت میلگرد بستر خرید میلگرد بستر در سابت mph با قیمت های به روز

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر