جستجوهای پرطرفدار

جزییات اجرایی دیوارهاي داخلی و خارجی

وصل شدن دیوارها به سازه باید به صورتی انجام شود که در اثر حرکت تیرهاي زیر و بالاي دیوار، جابجایی نسبی طبقات و یا موارد وارد آورنده نیروي بیزون از صفحه از جمله زلزله، باد و ،... قطعه دیوار محکم بماند و عملکرد آن حفظ شود و از ایجاد ترك شدید در دیوار جلوگیري نماید. در این بند نمونههایی از اتصالات مورد قبول ارائه شده است. جزییات مشروحتر همراه با جداول مقاطع محاسبه شده در «راهنماي طراحی سازهاي و جزییات اجرایی دیوارهاي غیر سازهاي– ضابطه شماره 819 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي» ارائه شده است. دیوارهاي بلوکی با توجه به عملکرد دو طرفه آنها در جهت افقی باید با استفاده از ابزار مناسب مسلح شوند . این مسئله در دیوارهاي بلوکی اجرا شده با ملات میتواند با استفاده از میلگرد بستر خرپایی یا نردهبانی و دیوارهاي اجرا شده با ملات بستر نازك (ضخامت ملات کمتر از 3 میلیمتر) یا چسبهاي پلییورتان با استفاده از بستهاي نازك فولادي منقطع یا پیوسته انجام شود . میلگرد بستر و و وال پست ها ی مورد استفاده باید طبق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در مواردي که مورد نیاز است از جنس فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه و یا میلگرد آجدار سرد نورد باشند. کمترین سطح مقطع قطعه مسلح کننده 0/0003 سطح مقطع موثر دیوار در برش خارج از صفحه میباشد. بیشترین فاصله قائم قطعات مسلح کننده در ارتفاع دیوار 1 متر میباشد که باید قطعه براساس آن طراحی و محاسبه شود. قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر